Wybierz język:
MENU

Podmioty z sektora FMCG

FMCG to skrót od określenia “Fast Moving Consumer Goods”. Są to dobra konsumenckie, szybko zbywalne takie jak żywność, leki bez recepty, środki higieniczne, chemia gospodarcza, alkohol czy papierosy.

Co robimy?

 • doradzamy przedsiębiorstwom z branży żywnościowej, farmaceutycznej, kosmetycznej i innych szybko zbywalnych dóbr konsumenckich, zarówno przy projektach ad – hoc, jak i w zakresie bieżącej obsługi prawnej,
 • reprezentujemy podmioty z branży żywnościowej, farmaceutycznej lub kosmetycznej w postępowaniach administracyjnych przed organami regulacyjnymi, takimi jak Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Farmaceutyczna, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • reprezentujemy firmy branż konsumenckich w postępowaniach sądowo-administracyjnych w następstwie zaskarżenia decyzji administracyjnych
 • weryfikujemy projekty nazw produktów, materiały reklamowe i hasła, claimy produktowe, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne,
 • prowadzimy badania nazw produktów i haseł reklamowych pod kątem weryfikacji ich zdolności odróżniającej w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
 • prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym, EUIPO i WIPO w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy dotyczący nazwy przedsiębiorstwa, produktu lub usługi,
 • prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym, EUIPO i WIPO w celu uzyskania prawa z rejestracji wzorów przemysłowych dotyczących wyglądu produktów lub ich opakowań,
 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie prawa konsumenckiego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa reklamy, przepisów o nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych,
 • doradzamy przedsiębiorcom we wdrażaniu biznesowych struktur dotarcia na rynek i modeli dystrybucji,
 • opiniujemy umowy handlowe i doradzamy w zakresie relacji handlowych (w szczególności wertykalnych) z partnerami biznesowymi na gruncie prawa ochrony konkurencji,
 • reprezentujemy przedsiębiorców z branż konsumenckich przed Komisją Etyki Reklamy i innymi, branżowymi organami samoregulacji w zakresie reklamy (np. na gruncie Kodeksu Reklamy Suplementów Diety lub Kodeksu PASMI),
 • oferujemy usługę zewnętrznej obsługi in-house (prawnik kancelaryjny oddelegowany do firmy),
 • oferujemy wewnętrznym działom prawnym usługę legal design, czyliułożenia procesów funkcjonowania wewnętrznego działu prawnego w celu zoptymalizowania jego pracy i zwiększenia efektywności,
 • oferujemy usługę asysty prawnika kancelarii podczas inspekcji organów regulacyjnych w firmie, takich jak UOKiK lub UODO, zarówno zapowiedzianych, jak i niezapowiedzianych (tzw. dawn – raids)
 • oferujemy usługę wdrożenia ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie oraz procedur obsługi zgłoszeń sygnalistów,
 • przeprowadzamy audyty prawne z obszaru własności intelektualnej, RODO, prawa ochrony konkurencji, audyty compliance lub due diligence,
 • przeprowadzamy szkolenia dla pracowników firm z własności intelektualnej, RODO, prawa konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych i innych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • prezentujemy nastawienie biznesowe, ponieważ ..… sami jesteśmy przedsiębiorcami! A także dlatego, że mamy doświadczenie jako prawnicy in-house w dużych korporacjach,
 • firma produkcyjna lub handlowa z branży FMCG to złożona machina, która musi się odnaleźć w gąszczu różnych przepisów; wiemy jednak, że jej podstawowym celem jest generowanie zysku przez prowadzenie efektywnego biznesu; jako doradcy działamy elastycznie i pragmatycznie, aby odciążyć, a nie dociążyć managerów i prawników wewnętrznych,
 • audyt własności intelektualnej w firmie pozwoli systemowo ocenić potencjał IP w Twojej firmie i zidentyfikować obszary do poprawy,
 • szkolenia dla personelu z istotnych zagadnień prawnych mających znaczenia dla działalności firmy zwiększa świadomość pracowników, pozwala unikać ryzyka naruszenia przepisów prawa i stanowi element ładu korporacyjnego,
 • jeśli prowadzisz działalność handlową, prawo ochrony konkurencji jest jednym z najważniejszych obszarów prawnych, który powinieneś zaadresować; naruszenia w tym zakresie niosą ryzyko poważnych kar pieniężnych, czarnego PR i zakłóceń w prowadzeniu biznesu

Reklama produktów kosmetycznych

Ustawa o produktach kosmetycznych nie reguluje wprost zasad reklamy kosmetyków. Ustawa jedynie wskazuje na obowiązek oznaczania produktów kosmetycznych w języku polskim, które są udostępniane na terytorium Polski.

Natomiast Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego opracował przewodnik technicznych “Dobre praktyki reklamy produktów kosmetycznych”. W przypadku dobrowolnego przystąpienia i informowania konsumentów, że przedsiębiorca jest związany kodeksem dobrych praktyk, jego nieprzestrzeganie praktykę rynkową, które jest działaniem wprowadzającym w błąd,

Produkty FMCG z branży farmaceutycznej

Leki bez recepty ale także wyroby medyczne to kluczowe towary FMCG dotyczące gałęzi gospodarki związanej z farmacją.

Leki w języku prawnym określane są produktami leczniczymi, czyli substancjami lub mieszaninami substancji, posiadającymi właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu m.in. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami.

Postępowania w sprawach rejestracji produktów leczniczych

Sprawy dotyczące rejestracji leków prowadzone są w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Rejestracja produktów leczniczych polega na umykaniu pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku wymaga się dołączenia m.in. opisu wytwarzania produktu leczniczego, opisu metod kontroli stosowanych w procesie wytwarzania, wyników, streszczenia oraz sprawozdania z badań farmaceutycznych, nieklinicznych oraz klinicznych oraz planu zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram