Wybierz język:
MENU

Spadkobiercy praw własności intelektualnej

Naszą ofertę kierujemy do spadkobierców praw własności intelektualnej takich jak: majątkowe prawa autorskie, prawa pokrewne (np. prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów lub wideogramów), prawa własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne na znaki towarowe lub wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów użytkowych), którzy chcą się dowiedzieć w jakiś sposób z nich korzystać, pobierać wynagrodzenie z tytułu ich korzystania przez osoby trzecie, jak też uzyskiwać tantiemy z organizacji zbiorowego zarządzania, np. ZAiKS, STOART, SAWP, ZPAV.

Co robimy?

W ramach wsparcia prawnego Klientów będących spadkobiercami praw własności intelektualnej:

 • pomagamy Klientom w czasie zawierania przez nich umów o przeniesienie albo udzielenie licencji na korzystanie z odziedziczonych praw własności intelektualnej.  Zarówno tworzymy tego typu umowy, weryfikujemy przedstawione Klientom przez ich kontrahentów umowy, jak też negocjujemy w imieniu Klientów postanowienia takich umów, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób interes Klienta,
 • zapewniamy Klientom pomoc w przypadku naruszeń odziedziczonych praw własności intelektualnej, oferując im dochodzenie ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym poprzez:
  • wystąpienie do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania,
  • prowadzenie rozmów z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń,
  • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, wystąpienie na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu,
 • reprezentujemy Klientów w sporach z:
  • organizacjami zbiorowego zarządzania dotyczących wypłat zaległych tantiem,
  • pozostałymi spadkobiercami praw własności intelektualnej odnośnie zasad korzystania ze wspólnych praw i podziału korzyści z tytułu ich eksploatacji

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • ustalenie stanu własności intelektualnej (audyt) w firmie podlegającej sukcesji może pomóc w:
  • przeprowadzeniu rewitalizacji marki rodzinnej,
  • dostrzeżeniu niewykorzystanego dotąd potencjału zasobów niematerialnych,
  • zidentyfikowaniu ryzyka wynikającego z zaniedbanych obszarów w zarządzaniu IP w firmie,
  • podjęciu decyzji o kontynuowaniu działalności, jej likwidacji, sprzedaży przedsiębiorstwa, znalezieniu inwestora, lub zmianie profilu firmy,
 • autorskie prawa majątkowe trwają co do zasady przez 70 lat po śmierci twórcy oraz nie wymagają dopełniania formalności takich jak rejestracja; jeśli jesteś spadkobiercą twórcy, zarówno Ty, jak i następnie Twoi spadkobiercy, będziecie mogli  przez 70 lat od odziedziczenia przez Ciebie majątkowych praw autorskich, wykonywać uprawnienia autorskie, które przysługiwały spadkodawcy; w celach praktycznych powinieneś jedynie zadbać o uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku oraz dokonać inwentaryzacji dóbr niematerialnych,
 • autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie więź twórcy z utworem i nie wygasają nigdy; jeśli jesteś spadkobiercą twórcy lub artysty, możesz zwalczać działania naruszające dobre imię Twojego spadkodawcy w kontekście wykorzystania jego utworów, nawet jeśli autorskie prawa majątkowe do jego spuścizny zostały przeniesione za jego życia na inne osoby trzecie

Jakie są ogólne zasady dziedziczenia regulowane prawem spadkowym?

Zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Natomiast spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Jaka jest kolejność dziedziczenia?

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek i dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Rodzaje praw autorskich chroniących utwór

Prawami autorskimi są prawa majątkowe i prawa osobiste. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli utwór. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia z mocy prawa, chociażby miał postać nieukończoną. Istotną cechą praw autorskich majątkowych jest to że podlegają dziedziczeniu.

Jakie autorskie prawa majątkowe przechodzą na spadkobierców zmarłego uprawnionego?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje możliwość dziedziczenia autorskich praw majątkowych. Jeżeli nie doszło do rozporządzenia testamentowego to spadkobiercy będą dziedziczyć całość autorskich praw majątkowych przysługujących zmarłemu twórcy.

Jeżeli zaś autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść na zasadach ogólnych Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów spadkowych.

Co się dzieje z autorskimi prawami osobistymi po śmierci twórcy?

Dziedziczenie praw autorskich osobistych nie jest możliwe ze względu na to, że autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem.

Kto może dochodzić praw osobistych po śmierci twórcy?

Ze względu na to, że prawa autorskie osobiste są nieograniczone w czasie, to prawa autorskie osobiste trwają również po śmierci twórcy i spadkobiercy mogą dochodzić ich ochrony.

Kto ma prawo do dziedziczenia praw autorskich?

Dziedziczenie autorskich praw majątkowych odbywa się na takich samych zasadach jak dziedziczenie innych praw majątkowych czy składników majątku zmarłego. Jeżeli za życia twórcy nie wyraził innej woli i nie sporządził testamentu, to po jego śmierci dziedziczyć prawa autorskie do utworu będą jego krewni zgodnie z ustawowymi zasadami dziedziczenia.

Umowa o dziedziczenie praw autorskich

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe podlegają dziedziczeniu, czyli mogą być przedmiotem dziedziczenia.

Co do zasady, umowy dotyczące dziedziczenia są nieważne, a jedyny wyjątek w tym zakresie stanowi umowa z przyszłym spadkobiercą o zrzeczenie się dziedziczenia. Możliwe jest jednak rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci w drodze jednostronnej czynności prawnej w postaci testamentu. Aby przekazać określonym osobom konkretne składniki swojego majątku konieczne jest zawarcie w testamencie zapisu zwykłego albo windykacyjnego.

Autorskie prawa majątkowe mogą stanowić przedmiot zapisu zarówno zwykłego jak i windykacyjnego.

Przy zapisie zwykłym właścicielami składnika majątku np. autorskich praw majątkowych do utworu stają się spadkobiercy, ale zapisobiorca ma prawo żądania wydania tych praw.  Zapis zwykły tworzy więc zobowiązanie spadkobierców do przeniesienia autorskich praw majątkowych na zapisobiorcę poprzez zawarcie pisemnej umowy o przeniesienie tych praw.

Zapis windykacyjny powoduje przejście składnika majątku na zapisobiorcę z momentem śmierci spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być np. autorskie prawa majątkowe, czy udziały w spółce z o.o. Przy czym, zapis windykacyjny dla swojej skuteczności musi zostać zawarty w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Po jakim czasie wygasają prawa autorskie do utworu muzycznego?

Nie zależnie od rodzaju utworu zasady dotyczące wygaśnięcia praw autorskich są takie same. Jak już zostało wcześniej wskazane, osobiste prawa autorskie nie wygasają nawet po śmierci twórcy, natomiast autorskie prawa majątkowe wygasają po 70 latach od śmierci twórcy.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram