Sytuacja nadzwyczajna, jaką bez wątpienia jest wystąpienie epidemii COVID-19, zmusiła wiele osób, w tym twórców i artystów do zmiany codziennego funkcjonowania. Rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia, mające na celu powstrzymanie rozwoju epidemii w naszym kraju, zamykając instytucje kulturowe, teatry, kina. Odwołane zostały praktycznie wszystkie wydarzenia o charakterze masowym takie jak koncerty czy festiwale. Również ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się choroby wstrzymane zostały nagrania do seriali, filmów, programów rozrywkowych. Z tego powodu branża artystyczna, której głównym źródłem zarobku jest właśnie udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych została pozbawiona środków do życia. Nie ułatwia tego fakt, że artyści i twórcy najczęściej zatrudniani są w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też działając jako jednoosobowe przedsiębiorstwa. 

“Koła ratunkowe”

Jeżeli jesteś wśród tej grupy, możesz skorzystać z kilku „kół ratunkowych” jakie Państwo oferuje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej i wspierania przedsiębiorców:

 1. pomoc socjalna z Funduszu Promocji Kultury
 2. zwolnienie z obowiązku płatności składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r
 3. przesunięcie w czasie płatności podatku dochodowego

1.          Pomoc socjalna z Funduszu Promocji Kultury

Z pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Kultury mogą skorzystać twórcy oraz artyści, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze wstrzymaniem działalności kulturowej i ogłoszeniem stanu epidemii.

Przez trudną sytuację materialną należy rozumieć sytuację, w której z uwagi na różne obostrzenia zostałeś pozbawiony możliwości zarabiania.

We wniosku o przyznanie pomocy socjalnej [1]poza danymi personalnymi takimi jak, imię, nazwisko, data urodzenia itd. (pełna informacja o wymaganych danych, jak również wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow?fbclid=IwAR3v7KSVA6mhoCgzZJCvXowVZ8cineN01QaJkahdFtx_7Gh6S89D4RpyQNw).

Załączniki

Należy również załączyć poniższe informacje, które są kluczowe do przyznania pomocy:

  • oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy,
  • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy – informacja ta powinna zawierać konkretne informacje na temat tego, co w ostatnim czasie robił twórca (wystarczy podać najważniejsze informacje dotyczące twórczości  w ostatnim czasie).
  • informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności – chodzi tu o uzasadnienie w jaki sposób zmieniła się Twoja sytuacja prawno-finansowa (nie wystarczy więc informacja, że został zamknięty teatr, musisz jeszcze dodać, że zostały odwołane spektakle, w których miałeś angaż, powinieneś przedłożyć dokument, z którego będzie wynikało, że miałeś wykonać konkretną pracę lub dzieło i otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie – takim dokumentem będzie kopia umowy zlecenia, umowy o dzieło).
  • wskazanie rachunku bankowego, ponieważ środki przyznane z Funduszu Promocji Kultury są przekazywane na rachunek bankowy.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać na trzy sposoby:

  • za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP znajdującej się pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • mailowo na adres: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl 
  • pocztą tradycyjną na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa
   ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

z dopiskiem: “Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury 2020″

Oczywiście z uwagi na rekomendowane pozostanie w domach, w chwili obecnej najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z jednej z dwóch opcji elektronicznego złożenia wniosku.

Co ważne, wniosek można złożyć w dowolnym momencie przez cały rok.

2.         Zwolnienie z obowiązku płatności składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r

Jedną z możliwości jakie daje tzw. tarcza antykryzysowa jest zwolnienie z obowiązku płatności składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r.[2]

W przypadku osób, które całkowicie zostały pozbawione dochodu na najbliższy okres czasu, zwolnienie z opłat w wysokości ok. 1500 zł miesięcznie to spore odciążenie już i tak uszczuplonego budżetu.

Jeżeli więc jako artysta prowadzisz własną działalność gospodarczą możesz złożyć taki wniosek pod warunkiem, że opłacając składki wyłącznie na własne ubezpieczenie Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Jeżeli spełniasz ten warunek i chcesz skorzystać ze zwolnienia musisz:

Preferowana metoda składania wniosku podobnie jak w przypadku wniosku o pomoc socjalną to droga elektroniczna przez PUE ZUS, oprócz tego wniosek można także złożyć za pośrednictwem poczty, lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

3.         Przesunięcie w czasie płatności podatku dochodowego

Płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorcy, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą również bez dodatkowych konsekwencji przesunąć w czasie płatność podatku dochodowego.

Nie zostaną naliczone opłaty prolongacyjne w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.

W tym wypadku należy złożyć do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych przepisów jest właściwy do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku (np. w przypadku PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania):

  • wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
  • pełnomocnictwo szczególne PPS-1, jeżeli nie zostało ustanowione pełnomocnictwo ogólne PPO-1.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego należy uiścić opłatę skarbową – w wysokości 17 zł – nie płaci się opłaty skarbowej gdy pełnomocnikiem są mąż, żona, wstępni, zstępni: w przypadku ustanowienia pełnomocnika ogólnego PPO-1 opłaty skarbowej nie ma).

Wniosek powinieneś złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Na koniec warto dodać, że jeżeli z jakiegoś powodu nie zdążysz złożyć w terminie (do 30 kwietnia br.) zeznania PIT za 2019 r. to możesz to zrobić bez żadnych konsekwencji do 31 maja br., nie musisz składać czynnego żalu i nie poniesiesz odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu.

Wszyscy mają nadzieję, że ulgi wprowadzone na najbliższych kilka miesięcy będą wystarczające i niedługo wszystko wróci do normy, z pewnością jednak będziemy śledzić rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz podejmowane w związku z tym kolejne kroki.

Photo by Amir Sniff on Unsplash
[1] Zasady przyznawania świadczenia reguluje rozporządzenie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808)
[2] Art. 31zp.  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
Udostępnij