15 marca obchodzimy światowy dzień konsumenta. Tego dnia, w 1962 r. John F. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do:

 • informacji,
 • wyboru,
 • bezpieczeństwa,
 • reprezentacji.

Polityka konsumencka w Polsce

Już w latach 60-tych XX w. narodziła się potrzeba wprowadzenia wśród państw polityki konsumenckiej. Zaczęto dostrzegać słabszą pozycję konsumenta na rynku w obliczu braku dostępu do rzetelnej informacji czy stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych i marketingowych uzmysławiając sobie, że konsumentem jest każdy z nas.

W Polsce UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powstał w 1990 r. i początkowo był powołany w celu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym (został powołany pod nazwą Urząd Antymonopolowy). Dopiero w 1996 r. jego nazwa została zmieniona na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Obecnie funkcję organu sprawuje nie Urząd a Prezes Urzędu.

Kompetencje Prezesa UOKiK

Do kompetencji Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów należy:

 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konsumentów;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz postępowań administracyjnych;
 • wydawanie ostrzeżeń konsumenckich i komunikatów, wyrażanie poglądu istotnego w sprawie;
 • opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych.

Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną jako konsument możesz uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Gdzie jeszcze szukać pomocy?

Poza organami państwowymi pomocy możesz szukać również u pozarządowych organizacji konsumenckich. Zadania pozarządowych organizacji konsumentów regulowane są przez ustawę Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Organizacje te m.in.:

 • wyrażają opinie o projektach aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących praw i interesów konsumentów;
 • opracowują i upowszechniają konsumenckie programy edukacyjne;
 • wykonują testy produktów i usług oraz publikują ich wyniki;
 • wydają czasopisma, opracowania badawcze, broszury i ulotki;
 • prowadzą poradnictwa konsumenckie oraz udzielają pomocy konsumentom w dochodzeniu ich roszczeń,
 • biorą udział w opracowywaniu norm dotyczących produktów wprowadzanych na rynek.

Federacja Konsumentów

W Polsce największą, choć nie jedyną, pozarządową organizacją konsumentów jest Federacja Konsumentów, która należy do europejskiej organizacji konsumenckiej BEUC (Bureau Europeen des Unions de Consommateurs). Celem BEUC jest ochrona i promowanie interesów europejskich konsumentów. BEUC analizuje decyzje UE, które mogą mieć wpływ na konsumentów. Misją BEUC jest udział organizacji konsumenckich w promocji, bronieniu i reprezentowaniu interesów europejskich konsumentów w opracowywaniu i wdrażaniu polityk Unii Europejskiej wspólnie z instytucjami UE.

Organy UE

Natomiast w ramach Unii Europejskiej najważniejszym organem zajmującym się polityką konsumencką i sprawami konsumentów jest Komisja Europejska. Istotna z punktu widzenia pomocy konsumentowi w indywidualnych przypadkach na poziomie europejskim jest Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) obejmująca 30 centrów we wszystkich 28 państwach członkowskich UE[1], a także Islandii i Norwegii. Celem sieci ECC-Net jest udzielanie porad konsumentom oraz rozwiązywanie ich transgranicznych sporów w sposób pozasądowy. Pomoc ECC-Net jest udzielana bezpłatnie.

Jak widzisz jest wiele organizacji dbających o interesy konsumentów. Teraz pozostaje odpowiedzieć na pytanie:

W jakich przypadkach i w jakiś sposób możesz skorzystać z ich pomocy?

W sprawach indywidualnych dotyczących przedsiębiorcy działającego na terenie Polski możesz zgłosić się do:

Na podstawie art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzeczników konsumentów należy:

 • obowiązek zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego(odpowiedzi na listy, e-maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt);
 • udzielanie informacji prawnych w zakresie ochrony prawa konsumentów;
 • występowanie w interesie konsumentów z interwencjami do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów(głównie sprzedawców, usługodawców, dostawców mediów);
 • wytaczanie powództwana rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Porad i pomocy we wskazanym zakresie udzielają też organizacje pozarządowe ale jeżeli chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy takiej organizacji upewnij się najpierw, czy nie pobiera ona żadnych opłat z tym związanych. Tylko rzecznicy konsumentów obowiązani są do udzielania bezpłatnych porad.

W przypadku przedsiębiorców działających w innych krajach Unii Europejskiej skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce (ECK) drogą telefoniczną 22 55 60 118, e-mailem eccnet-pl@ec.europa.eu lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Co robić kiedy spór z przedsiębiorcą jest nieunikniony, a myśl o zainicjowaniu postępowania sądowego przyprawia Cię o dreszcze?

Metodą pozwalającą na szybkie, tanie i skuteczne postępowanie w indywidualnych przypadkach naruszenia Twoich praw konsumenckich może być instytucja alternatywnego rozwiązywania sporów (z ang: Alternative Dispute Resolution, ADR), określana również jako pozasądowe rozstrzyganie sporów. Jest to postępowanie polubowne prowadzone między konsumentami a przedsiębiorcami. ADR stanowi alternatywę dla tradycyjnego rozwiązywania sporu w sądzie jako metoda szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana. Mediacja należy do ADR. Mediacja to sposób dojścia do rozwiązania sporu i wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, czyli mediatora. Więcej o mediacji dowiesz się na https://lgl-mediation.pl/.

Natomiast, jeżeli podejrzewasz, że stosowane przez danego przedsiębiorcę praktyki naruszają zbiorowe interesy konsumentów napisz zawiadomienie do Prezesa Urzędu. Podstawą do złożenia takiego zawiadomienie będzie art. 100 ust. 1 uokik stanowiący, iż każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W zawiadomieniu wskaż swoje dane, dane przedsiębiorcy, opisz faktyczne działania przedsiębiorcy będące podstawą Twojego zawiadomienia. Wskaż przepis prawny, którego naruszenie zgłaszasz oraz uprawdopodobnij to naruszenie.

Wydaje się trochę skomplikowane? Skontaktuj się z nami, a wesprzemy Cię w ochronie Twoich praw.

A co z przedsiębiorcami?

Powyżej zostały opisane wskazówki jak postępować w przypadku, gdy Twoje prawa jako konsumenta zostały naruszone. Działalność takiego organu jakim jest Prezes UOKiK zapewnia wsparcie również przedsiębiorcom w walce z ich nieuczciwymi konkurentami. Jak skorzystać z pomocy Prezesa UOKiK jako przedsiębiorca i w jakich przypadkach, dowiesz się z kolejnego wpisu.

Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash
[1] w stosunku do Wielkiej Brytanii w 2020 r. obowiązuje tzw. okres przejściowy, w którym Wielka Brytania jest traktowana jak państwo członkowskie i negocjowana będzie nowa umowa gospodarcza, która ustali m.in. dalszą sytuację konsumentów w stosunku do brytyjskich przedsiębiorców
Udostępnij