Jesteś przedsiębiorcą, który stara się wypromować swoją działalność? A może właśnie wchodzisz na nowe obszary zbytu swoich produktów? Ponosisz wiele kosztów w związku z ekspansją swojej marki do innego państwa, w tym wydatki na podróże, reklamy, targi? Masz duże koszty działań promocyjno informacyjnych? Dodatkowo próbujesz rozpowszechnić wiedzę o Tobie wspierając sportowców czy finansując różnorodne wydarzenia kulturalne czy sportowe? Może chcesz „dorzucić swoją cegiełkę” do tworzenia zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego prowadząc biznes w zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialność biznesu (ang. CSR)? Jeśli tak, to wiedza o ciekawych rozwiązaniach podatkowych jakimi są: ulga na ekspansję lub ulga CSR, może być dla Ciebie pomocna.

Na czym polega ulga na ekspansję, czyli ulga prowzrostowa?

Wprowadzona z początkiem 2022 r. ulga ma na celu umożliwienie obniżenia kosztów przeznaczonych na działania marketingowe czy promocję, ponoszonych przez podmioty rozwijające się. Skierowana została do wszystkich przedsiębiorców: do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i do osób prawnych. Stąd, regulacje tej ulgi zajdziemy zarówno w art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”) jak i analogicznie w art. 18eb ustawy z dnia  15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”).

Jak zastosować ulgę na ekspansję?

Ulga na ekspansję zakłada możliwość odliczenia przez podatnika od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów, które mogą być nowe, dopiero wprowadzane do obrotu lub być nowym dobrem oferowanym przez podatnika na danym rynku zbytu, np. poprzez ekspansję produktu do innego kraju.

Kwota odliczenia przysługuje podatnikowi

 • do wysokości dochodu przez niego uzyskanego z przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub
 • do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej,[1]

nie więcej jednak niż 1 000 000 zł.[2]

Ulga ta może być stosowania komplementarnie wraz z innymi ulgami (w tym ulgą na innowację lub robotyzację).

Do kogo skierowana jest ulga na ekspansję?

Aby mówić o możliwości zastosowania ulgi na ekspansję, musimy mieć do czynienia z wytwórcą produktów. Pojęcie to jest rozumiane wąsko i już zostało nakreślone stanowisko przez Krajową Informację Skarbową (dalej: „KIS”) przy wydawaniu indywidualnych interpretacji[3] . KIS wskazała, że z ulgi prowzrostowej mogą korzystać jedynie podatnicy wytwarzający produkty w ramach swojej działalności gospodarczej, a nie korzystający w tym zakresie z usług podmiotów trzecich. Nieprzekonywujące jest także dla KIS twierdzenie, że to jednak podmiot wprowadzający produkt do obrotu pod własnym znakiem towarowym ponosi następnie ryzyko ekonomiczne i odpowiedzialność prawną za produkt.

Powyższe stanowisko KIS jest szeroko komentowane, w tym zarzucane jest zastosowanie wykładni rozszerzającej pojęcia wytwórcy jako „bezpośredniego wytwórcy fizycznego produktu” nie uwzględniając w tym szeregu działań projektowych i procesu stworzenia wizji samego produktu. [4]

Co również istotne, zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów nie może nastąpić na podstawie odpłatnego zbycia do podmiotów powiązanych z wytwórcą.

Jakie koszty podlegają odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję?

Ustawodawca stworzył katalog kosztów, które można uznać za zwiększające przychody ze sprzedaży produktów, są nimi:

a) uczestnictwo w targach – koszt poniesiony na:

 • organizację miejsca wystawowego;
 • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika;
 • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

Warto zwrócić uwagę, że przy kosztach biletów jak i zakwaterowania mamy wskazanych pracowników podatnika. Biorąc pod uwagę wąskie ujęcie przez KIS pojęcia wytwórcy, a także brak definicji legalnej w przedmiotowych ustawach pojęcia “pracownik”, należy uznać, że koszty poniesione na zakwaterowanie podmiotów współpracujących z podatnikiem, a związanych umową cywilnoprawną, nie mogą być traktowane jako koszty podlegające odliczeniu[5]

b) działania promocyjno – informacyjne, w tym koszty:

 • zakupu przestrzeni reklamowych,
 • przygotowania strony internetowej;
 • publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

Ustawodawca przy powyższych działaniach zastosował przykładowe wyliczenie, przez co charakter promocyjno – informacyjny mogą mieć także inne koszty, niewymienione w ustawie. KIS uwzględnia w tym pojęciu między innymi korzystanie przez podatnika z portali społecznościowych, platform marketplace lub współprac z popularnymi osobami na zasadzie promocji produktów.[6]

c) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

d) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

e) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.[7][8]

Czy jest ograniczenie czasowe do skorzystania z ulgi na ekspansję?

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi, jeśli w okresie 2 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów w postaci w/w obciążeń, zwiększył przychody ze sprzedaży swoich produktów w porównaniu do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów wcześniej nieproponowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych na danym rynku zbytu. Istotne jest, że chodzi tutaj o przychody, które podlegają opodatkowaniu w Polsce.[9]

W przypadku braku spełnienia powyższego warunku, podatnik jest zobowiązany do właściwego doliczenia kwoty wcześniej odliczonej w zeznaniu podatkowym za rok, w którym minął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów.

Kto może skorzystać z ulgi sponsoringowej? Na czym polega ulga CSR?

Wspierasz kluby sportowe, współpracujesz z ośrodkami edukacyjnymi, a może prowadzisz program stażowy dla studentów? Ta ulga może być dla Ciebie. Wprowadzana w styczniu 2022 r. ulga jest skierowana do podmiotów działających w obszarze CSR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorca dobrowolnie uwzględniają (1) ład organizacyjny, (2) prawa człowieka, (3) stosunki pracy, (4) środowisko, (5) sprawiedliwe praktyki rynkowe, (6) relacje z konsumentami, (7) zaangażowanie społeczne[10]

Ma na celu przynieść korzyści przedsiębiorcom, którzy działają w sferze kulturalno – sportowej oraz tym, którzy wspierają m.in. uczelnie wyższe.[11] Mogą z niej skorzystać zarówno duże spółki jak i mali przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wprowadzono analogiczne regulacje do tzw. Ustawy o CIT (art. 18ee) jak i ustawy o PIT (art. 26ha).

Jaka jest wysokość ulgi CSR?

Ulga może być odliczana maksymalnie do kwoty uzyskanych w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej. Skutkuje możliwością odjęcia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na poszczególne cele społeczne.

Kogo możesz wesprzeć by uzyskać prawo do ulgi CSR?

Ustawy wskazują, iż do podmiotów, których działalność może być uznana za cel kulturalny, sportowy czy edukacyjny należą:

 • kluby sportowe;
 • podmioty organizujące imprezy sportowe;
 • instytucje kultury, wpisane do rejestru kultury prowadzonego na podstawie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;
 • szkoły i uczelnie wyższe.

Jakie działania podlegają pod ulgę CSR?

Uldze podlegają szeroko pojęte koszty sponsorskie, do których należą:

 • koszty finansowania klubów sportowych, w tym stypendia sportowe;
 • finansowanie imprez sportowych, z wyłączeniem imprez masowych;
 • koszty wspierania instytucji kultury, np. sponsorowanie organizowanych konkursów;
 • finansowanie działalności kulturalnej, mającej na celu m.in. ochronę jak i rozpowszechnianie kultury;
 • koszty poniesione na rzecz studentów, w tym stypendia naukowe, kwoty związane z opłaceniem studiów pracownika, koszty wynagrodzenia studentów skierowanych na praktyki na podstawie zawartej przez podatnika umowy z uczelnią wyższą.[12]

Co istotne, jak wskazywano wielokrotnie w interpretacjach podatkowych wydanych przez KIS, działania sponsoringowe mają mieć charakter zobowiązania dwustronnego, w ramach którego podatnik finansuje zamiary ściśle powiązane z celem publicznym, a finansowany ma za zadanie reklamować i promować działalność podatnika w trakcie organizowanych wydarzeń.[13] W związku z tym, niezwykle ważne jest by sporządzić umowę sponsorską w formie pisemnej, jak i dokładne wskazanie powinności stron, tak by podatnik nie miał wątpliwości w zakresie możliwości skorzystania z ulgi.

Kiedy następuje odliczenie ulgi CSR?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi, jest zobowiązany do złożenia zeznania o kosztach na rzecz działań społecznych w roku podatkowym, w którym poniesiono te wydatki.

Dodatkowo, należy wskazać, że prawo do ulgi nie przysługuje uczelniom niepublicznym w zakresie działalności wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę.

Warto skorzystać z wprowadzonych ulg, realizując przy tym cele słuszne i przydatne społecznie jak wspieranie sportowców, promowanie kultury i działalności oświaty (także innych m.in. ulgi na innowację, o której więcej przeczytasz tu). Być może to ulgi te zachęcą przedsiębiorców do rozwijania swoich interesów, poszerzania horyzontów, ekspansji na nowe rynki zbytu – w celu zwieszenia przychodów.


Photo by dan garri on Unsplash

[1] M. Brzostowska, P. Kubiesa [w:] M. Brzostowska, P. Kubiesa, PIT. Komentarz, Warszawa 2022, art. 26(gb).
[2] P. Małecki, M. Mazurkiewicz [w:] P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. Tom II. Art. 15–42, wyd. XIII, Warszawa 2022, art. 18(eb
[3] Pismo z dnia 29.09.2022 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-3.4010.241.2022.1.IZ, http://sip.mf.gov.pl.
[4] Tomasz Kośmider, Ulga Prowzrostowa, MOPOD 2022, Nr 4, str. 62;
[5] https://rachunkowosc.com.pl/ulga-na-ekspansje-w-praktyce
[6] Pismo z dnia 30.06.2022 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-1.4010.188.2022.2.BS, http://sip.mf.gov.pl.
[7] Art. 18eb ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).
[8] Art. 26gb ust. 7 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).
[9] Maciej Jendraszczyk, 3. Ulga Prowzrostowa, BISP 2022, Nr 5
[10] Zgodnie z normą ISO 26000 stanowiącej praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu, zawierającej wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na ich wielkość czy lokalizację, które chcą być społecznie odpowiedzialne.
[11] Legalis, Ulga sponsoringowa (CSR) – Polski Ład
[12] W. Modzelewski, M. Słomka (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyd. 19, Warszawa 2022
[13] Pismo z dnia 16.02.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT3.4011.889.2022.2.JS, Ulga sponsoringowa, http://sip.mf.gov.pl.
Udostępnij