WIPO PROOF to usługa oferowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) dzięki, której możesz wygenerować potwierdzenie tego, że dobro intelektualne istniało w określonym momencie i byłeś w jego posiadaniu. WIPO PROOF to nowe narzędzie do strategicznego zarządzania plikami, danymi i innymi zasobami intelektualnymi, które ułatwia ich ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem lub kradzieżą.

WIPO PROOF – background

Potrzeba powstania WIPO PROOF wynikła przede wszystkim z tego, że klasyczne prawa własności intelektualnej niekoniecznie obejmują wszystkie rodzaje aktywów intelektualnych, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony danych i tajemnic handlowych (pomysłów), które są niezwykle podatne na naruszenia, a odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu innowacji i rozwoju gospodarczym.

Korzystając z WIPO PROOF możesz przedstawić niepodważalny dowód na istnienie dobra intelektualnego. Dowód uzyskiwany jest poprzez utworzenie tokena WIPO PROOF, czyli cyfrowy odcisk (digital fingerprint) ze znacznikiem precyzyjnie określonego momentu (daty i godziny), w którym został stworzony.

Jaki dobra można zabezpieczyć WIPO PROOF?

Każde dobro niematerialne może uzyskać potwierdzenie jego istnienia w postaci WIPO PROOF niezależnie od tego czy ostatecznie zostanie objęte prawem własności intelektualnej. Te dobra niematerialne można podzielić na kategorie:

 1. praca twórcza i kreatywna – utwory literackie, wizualne, muzyczne oraz wszelkie inne które podlegają ochronie na podstawie praw autorskich;
 2. tajemnicy handlowe i know – how – do których mogą należeć algorytmy, procedury, procesy handlowe i produkcyjne, listy klientów, biznes plany;
 3. badania i dane – wszelkie analizy i wyniki procesów, notatki laboratoryjne;
 4. wszelkie inne dokumenty cyfrowe – każdy fragment procesu powstania dobra intelektualnego może zostać zapisy i potwierdzony za pomocą WIPO PROOF.

Jak przebiega proces tworzenia tokena WIPO PROOF?

 1. dostęp – wejdź na stronę wipoproof.wipo.int i utwórz swoje konto (utworzenie konta jest wymagane aby móc uzyskać token WIPO PROOF);
 2. wybierz plik lub pliki, aby wygenerować token WIPO PROOF;
 3. następnie zostaje utworzony unikatowy cyfrowy odcisk (hash), który zostaje opatrzony znacznikiem czasu i podpisany prywatnym kluczem przechowywanym przez WIPO;
 4. po wygenerowaniu tokena otrzymasz potwierdzenie, że token został utworzony oraz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania tokena.

WIPO zaleca pobranie tokena i przechowywanie go razem z wiadomości e-mail i oryginalnym plikiem.

Jest to ważne, aby w prosty sposób móc wykazać, że w dacie zapisanej w tokenie posiadałeś oryginalny plik z tą samą zawartością.

Token może również pobrać w każdej chwili przez okres przechowywania pliku przez WIPO logując się na swoje konto.

WIPO nie czyta zawartości pliku ani nie przechowuje jego kopii.

Jakie są koszty i okres ważności tokena WIPO PROOF?

Utworzenie jednego tokena WIPO PROOF to koszt 20 franków szwajcarskich. Token WIPO PROOF ma nieograniczony okres ważności ale WIPO będzie przechowywać go jedynie przez 5 lat. Możliwe jest przedłużenie okresu przechowywania za dodatkową opłatą. WIPO poinformuje użytkownika, że 5-letni okres przechowywania dobiega końca.

Należy mieć na uwadze, że o ile ważność tokenów WIPO PROOF nie podlega wygaśnięciu, to z upływem lat istnieje ryzyko, że algorytmy kryptograficzne wykorzystywane do generowania tokena mogą zostać złamane, a tym samym wartość dowodowa tokenów wygenerowanych za pomocą tych algorytmów może się zmniejszyć, jednakże WIPO zobowiązuje się zapewniać aktualizacje algorytmów kryptograficznych w celu zachowania jak najwyższych standardów tej usługi.

Możliwe jest kupowanie całych pakietów tokenów WIPO PROOF. Każdy pakiet jest ważny 2 lata od daty zakupu. WIPO oferuje 5 pakietów podstawowych:

 1. 10 tokenów WIPO PROOF za 190 CHF;
 2. 100 tokenów WIPO PROOF za 1800 CHF;
 3. 200 tokenów WIPO PROOF za 3400 CHF;
 4. 500 tokenów WIPO PROOF za 7500 CHF;
 5. 1000 tokenów WIPO PROOF za 13000 CHF;

oraz możliwość zakupu większych pakietów po indywidualnych ustaleniach z WIPO.

Wygenerowanie certyfikatu podpisanego przez upoważnioną osobę z WIPO w formacie PDF swojego tokena WIPO PROOF to koszt 20 franków szwajcarskich.

Certyfikat jest ważny bezterminowo. Obecnie certyfikat dostępny jest w 3 językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Liczba dostępnych wersji językowych certyfikatów będzie się poszerzać. WIPO zapowiada, że do końca 2020 r. certyfikaty będą dostępne w 9 językach. Daje to możliwość uzyskania użytkownikom WIPO PROOF dokumentacji dowodowej w języku jurysdykcji, w której wniesiono spór prawny bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów tłumacza oraz uniknięcia opóźnień związanych z wykonywaniem tłumaczenia

 

Jak przebiega weryfikacja tokenów WIPO PROOF?

Weryfikacja tokena WIPO PROOF jest wolna od opłata. Każdy, zarówno właściciel tokena, jak i dowolna osoba trzecia może zweryfikować token WIPO PROOF. WIPO nie wymaga posiadania konta, aby móc skorzystać z funkcji weryfikacji.

W celu  weryfikacji tokena należy wejść na stronę https://wipoproof.wipo.int/wdts/verify/uploadtimestamp.xhtml oraz przesłać dwa elementy:

 1. oryginalny plik, który został użyty do wygenerowania tokena;
 2. token WIPO PROOF.

Po załączeniu obu plików WIPO dokona ich porównania oraz przeprowadzi weryfikację techniczną a następnie dostarczy wynik weryfikacji. Jeżeli plik oryginalny został zmieniony procedura weryfikacji nie powiedzie się.

Jakakolwiek, nawet najdrobniejsza zmiana oryginalnego pliku spowoduje utratę ważności wygenerowanego tokena. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć na bazie jakiego pliku oryginalnego został utworzony token. Nie oznacza to, że nie możesz kontynuować prac i rozwijać dobra zawartego w pliku ale pamiętaj, żeby zachować wersję w oparciu, o którą został wygenerowany token.

Pamiętaj, że WIPO nie przechowuje oryginalnego pliku. Twój plik jest przetwarzany w jego pierwotnej lokalizacji, a tworzony jest jedynie skrót jednoznacznie identyfikujący Twój plik, na podstawie którego tworzony jest token. W oparciu o skrót nie jest możliwe odtworzenie ani odczytanie oryginalnego pliku dzięki temu zapewniona jest pełna poufność plików zabezpieczanych za pomocą WIPO PROOF.

Dlaczego technologia PKI a nie blockchain?

Token WIPO PROOF jest generowany przy użyciu technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI) zgodnej z protokołem RCF 3161, co daje pewność że data i godzina na tokenie są dokładne i nie zostały zmienione. Znacznik czasu utworzony na tokenie jest zsynchronizowany z Uniwersalnym Czasem Koordynowanym (UTC).

WIPO PROOF jest zgodny z wymaganiami określonym w rozporządzeniu eIDAS i spełnia normy określające ogólne wymagania dotyczące dostawców usług zaufania (TSP) oraz zasady i wymogi bezpieczeństwa dla dostawców usług telekomunikacyjnych wstawiających znaczniki czasu.

Wybór technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI) wynika ze względu na to, że wsparcie i certyfikacja dowodu przez scentralizowany i neutralny organ zapewnia większy walor dowodowy niż dowody cyfrowe bez takiego wsparcie (czyli oparte np. na technologii blockchain). Organy orzekające mogłyby mieć większe wątpliwości do uznawania dowodów dostarczonych za pośrednictwem rozproszonego publicznego łańcucha bloków ze względu na brak podlegania zarządzania instytucjonalnego taką technologią. Ponadto, podczas przeprowadzania operacji w łańcuch bloków zapisywany jest unikatowy kod (klucz publiczny), który mimo że nie zawiera danych osobowych umożliwia ich powiązanie z danym podmiotem, czyli blockchain daje możliwość zachowania poufność ale to technologia wykorzystywana przez WIPO umożliwia zachowanie pełnej anonimowości – tylko WIPO wie, że wygenerowałeś token WIPO PROOF.

Jakie są zalety WIPO PROOF?

Zdecydowanymi zaletami WIPO PROOF są:

 1. poufność przekazywanych plików w celu uzyskania WIPO PROOF – WIPO nie otrzymuje Twojego pliku i nie ma możliwości zapoznania się z jego treścią;
 2. usługa świadczona jest przez zaufany, bezstronny i specjalistyczny organ w zakresie ochrony praw własności intelektualnej znany na całym świecie, co daje możliwość wykorzystania WIPO PROOF w sporach krajowych i międzynarodowych;
 3. możliwość zabezpieczenia dobra intelektualnego na każdym etapie jego powstawania;
 4. możliwość uzyskania potwierdzenia, że udostępnione dane należą do Ciebie w przypadku chęci opublikowania tych danych;
 5. formalne zabezpieczenie Twojego dobra intelektualnego bez upublicznienia, a tym samym utraty nowości, która jest jedną z przesłanek np. uzyskania patentu;
 6. możliwość ochrony Twojego dobra intelektualnego niezależnie od tego, czy ostatecznie zostanie ono objęte formalnym prawem własności intelektualnej.

Jak wykorzystać WIPO PROOF?

WIPO PROOF pomaga zabezpieczyć pliki cyfrowe o dowolnym rozmiarze, w dowolnym formacie, niezależnie od tego, czy są to pliki numeryczne, obrazy, pliki wykonywalne, tekstowe czy audiowizualne.

WIPO PROOF może dać Ci pewność, że odpowiednio zabezpieczyłeś swoją pracę, niezależnie od tego, czy ostatecznie zostanie ona objęta formalnym prawem własności intelektualnej. Jedyny wyjątek stanowią dokumenty papierowe, które nie zostały w żaden sposób zdigitalizowane.

WIPO PROOF może być niezwykle przydatne we wszelkiego typu sporach zarówno dotyczących naruszeń Twoich praw jak i dotyczących ustalenia istnienia danego dobra oraz jego twórców i osób do niego uprawnionych, a także jako dodatkowego narzędzie ułatwiające ustalanie strategii i zarządzania IP. WIPO PROOF dowodzi, że plik cyfrowy istniał w konkretnej wersji w określonym dniu i godzinie oraz że plik znajdował się w fizycznym posiadaniu osoby zgłaszającej żądanie wygenerowania tokena WIPO PROOF.

Pamiętaj, że generując token WIPO PROOF nie masz możliwości opatrzenia go datą wsteczną, ani uzyskaniem potwierdzenia, że Twoje dobro intelektualne powstało w określonym czasie przed wygenerowaniem tokena.

Usługę WIPO PROOF znajdziesz na stronie https://ipportal.wipo.int/.

WIPO PROOF nie zastąpi systemów rejestracji przedmiotów praw wyłącznych ani krajowych czy regionalnych, a także tych oferowanych przez WIPO jak system PCT, Madrycki czy Haski, ale może być świetnym uzupełnieniem działań nakierowanych na ochronę Twoich dóbr intelektualnych. Dzięki WIPO PROOF możesz chronić swoje dobra intelektualne na każdym etapie ich rozwoju, od pomysłu do komercjalizacji.

Photo by Tobias Messer on Unsplash
Udostępnij